Logo MINEDU

Návrh na udelenie morálneho ocenenia Cena svätého Gorazda - žiaci a študenti

Navrhovaný druh ocenenenia
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Rok narodenia
Adresa trvalého pobytu
(ulica, č.domu, PSČ a mesto, štát)
Korešpondenčná adresa
(ulica, č.domu, PSČ a mesto, štát)
Názov a adresa školy
Kategória
Telefónny kontakt
E-mail
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Funkcia
Názov a adresa pracoviska
Telefónny kontakt
E-mail
(uvedte e-mail, na ktorý Vám bude zaslané pdf. tohto formulára na jeho vypodpisovanie a zaslanie na nižšie uvedenú e-mailovú adresu adresu)
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ako dotknutá osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov za účelom spracovania a vyhodnotenia návrhu na morálne ocenenie.

Zároveň beriem na vedomie moju povinnosť informovať dotknutú osobu (navrhovaného na ocenenie/alebo jeho zákonného zástupcu) o spracúvaní jej osobných údajov a ich poskytnutí tretej strane (Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) za účelom spracovania a vyhodnotenia návrhu na morálne ocenenie.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som oboznámený o právach v kapitole III Práva dotknutej osoby nariadenia EPaR EÚ č. 2016/679, ktoré upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 zverejnené na webovej adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
Súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v tomto formulári uviedol/a.
Potvrdzujem že rozumiem povinnosti tento formulár po vyplnení a odoslaní vytlačiť, podpísať, opečiatkovať a jeho scan zaslať na emailovú adresu: moralneocenovanie@minedu.sk